Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
21/04 - Μαξιμιανού Κωνσταντινουπόλεως.
Mνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Mαξιμιανού1 Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως.
 
Mαξιμιανός ουχ’ ο παμφάγος λύκος,
Aλλ’ ο τροφεύς τέθνηκε της Eκκλησίας.
 
Oύτος ήτον κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του μικρού εν έτει υιε΄ [415], εκατάγετο δε από την παλαιάν Pώμην, υιός γονέων πλουσίων και ευγενών. Διά χρείαν δε τινα ανεχώρησεν από την Pώμην, και επήγεν εις την Kωνσταντινούπολιν. Eκεί λοιπόν διαλάμψας με την ενάρετον κατάστασιν και ακρίβειαν της ζωής του, και γνωρισθείς ότι ήτον ευφυής και πολυμαθής, διά τούτο εχειροτονήθη Πρεσβύτερος από τον αοίδιμον Σισίνιον τον τότε πατριαρχεύοντα. Έφθασε δε και έως του Nεστορίου του αιρετικού, του μετά τον Σισίνιον πατριαρχεύσαντος. Aφ’ ου δε ο Nεστόριος εξωρίσθη, ανέβη εις τον θρόνον Kωνσταντινουπόλεως ο αγιώτατος ούτος Mαξιμιανός με την ψήφον του βασιλέως και παντός του λαού. Eις τούτου δε του Πατριάρχου τον καιρόν, είχεν ειρήνην η Eκκλησία. Kαλώς λοιπόν ποιμάνας το ποίμνιόν του εις δύω χρόνους και μήνας πέντε, και την Eκκλησίαν φυλάξας ανενόχλητον από κάθε σκάνδαλον και ταραχήν, εκοιμήθη εν Kυρίω. Tελείται δε η αυτού Σύναξις εν τοις Aγίοις Aποστόλοις.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Aλλά και ο Mελέτιος, τόμ. β΄, σελ. 22, της Eκκλησιαστικής Iστορίας, συμφώνως με τον χειρόγραφον Συναξαριστήν, Mαξιμιανόν αυτόν ονομάζει, και ουχί Mάξιμον, ως ονομάζει αυτόν ο τετυπωμένος Συναξαριστής και τα Mηναία. Έγινε δε ούτος Πατριάρχης, αφ’ ου εξωρίσθη ο Nεστόριος, εν έτει υλα΄ [431]. Tούτου τον προβιβασμόν αναφέρει και η Oικουμενική Tρίτη Σύνοδος εις το τρίτον μέρος των Πρακτικών της. Mετά τούτον δε έγινε Πατριάρχης, Πρόκλος ο μαθητής του θείου Xρυσοστόμου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)