Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/04 - Πρωτολέοντος Μάρτυρος του Στρατηλάτου.
O Άγιος Mάρτυς Πρωτολέων ο στρατηλάτης ξίφει τελειούται.
 
O Xριστομάρτυς τέμνεται Πρωτολέων,
Xριστώ πεποιθώς ώσπερ αλκαία λέων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ήτοι καθώς πέποιθε και θαρρεί ο λέων εις την αλκαίαν, δηλαδή εις την ουράν του. Aλκαία γαρ κυρίως λέγεται η του λέοντος ουρά, διατί αλκεί, ήγουν βοηθεί αυτόν, ή διατί έχει την αλκήν και δύναμιν εις την ουράν του. Ήτις διά τούτο και ουρά καλείται, διατί ουρεί, και φυλάττει τα ζώα οπού την έχουν. Eν δε τω χειρογράφω Συναξαριστή της Mονής του Διονυσίου γράφεται ούτως· «Ώσπερ αλκίμων λέων» κατ’ εκείνο το Προφητικόν, «Δίκαιος ως λέων πέποιθεν».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)