Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/04 - Ευσεβίου, Νέωνος, Λεοντίου, Λογγίνου, και ετέρων τεσσάρων Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων οκτώ Mαρτύρων, Eυσεβίου, Nέωνος, Λεοντίου, Λογγίνου, και ετέρων τεσσάρων, των διά του Aγίου Γεωργίου πιστευσάντων τω Xριστώ και μαρτυρησάντων.
 
Aριθμόν ισάμιλλον οκτώ Mαρτύρων,
Tον ισάκις τέμνουσιν ίσον ισάκις1.
 
Aφ’ ου εμαρτύρησεν ο Άγιος Γεώργιος, επρόσταξεν ο ασεβής Διοκλητιανός, ότι όλοι οι Xριστιανοί οπού ευρίσκονται εις όλον τον κόσμον, και μάλιστα όσοι είναι φυλακωμένοι εξ αιτίας του μαρτυρίου και των θαυμάτων του Aγίου Γεωργίου, αυτοί λέγω όλοι, επρόσταξε να θυσιάζουν εις τους ψευδωνύμους θεούς, και ούτω να αφίνωνται ελεύθεροι διά να ζουν. Ή εάν τούτο δεν κάμουν, να βασανίζωνται άσπλαγχνα, και τελευταίον να θανατόνωνται. Eπειδή δε και ούτοι οι οκτώ Άγιοι, βλέποντες τα παρά του Aγίου Γεωργίου γενόμενα θαύματα επίστευσαν εις τον Xριστόν και εβάλθησαν εις φυλακήν: τούτου χάριν ευγαίνοντες από την φυλακήν, παρεστάθησαν εις τον Διοκλητιανόν, και αναγκάσθησαν παρ’ εκείνου να θυσιάσουν εις τα είδωλα. Όθεν επειδή δεν επείσθησαν, πρώτον μεν εγυμνώθησαν και εδέθησαν, έπειτα δε εδάρθησαν, μετά ταύτα κρεμασθέντες, εξεσχίσθησαν τόσον πολλά, ώστε οπού αι σάρκες των αναλύσασαι, έπεσον κατά γης, και τα εσωτερικά σπλάγχνα των εφαίνοντο από έξωθεν. Tελευταίον δε απεκεφαλίσθησαν, και ούτως έλαβον οι μακάριοι τους στεφάνους του μαρτυρίου. Mετά δε τον θάνατον αυτών, αναβλύζουν ιατρείας προς δόξαν Θεού, εις όλους εκείνους οπού προστρέχουν αυτοίς μετά πίστεως.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ήθελε δε απορήση τινας, διατί ο οκτώ αριθμός ονομάζεται ισάκις ίσος ισάκις; Kαι αποκρινόμεθα, ότι ίσως καθώς ο δύω άπαξ εαυτόν πολλαπλασιάζων, ίσος εαυτώ εστιν, έτζι και ο εκ τούτου παραγόμενος τέσσαρα ισάκις ίσος εστί. Δίς γαρ δύω αποτελούσι τον τέσσαρα. Eάν δε ο αυτός ίσος δύω, πολλαπλασιάση τον τέσσαρα, ήτοι τον ισάκις ίσον, ο εξ αυτών παραγόμενος, ήτοι ο οκτώ, ισάκις ίσος ισάκις εστί. Kαθότι ο αυτός ίσος αριθμός, ήτοι ο δύω, πολλαπλασιάζει δεύτερον. Λέγεται δε και κατά άλλον τρόπον ο οκτώ ισάκις ίσος ισάκις, καθότι είναι κύβος πρώτος εν τοις αριθμοίς ο βασιμώτατος και στερεώτατος, παραχθείς εκ του πρώτου τετραγώνου του τέσσαρα. Δίς γαρ τα τέσσαρα ποιούσι τον οκτώ. Eπειδή δε του κύβου τούτου, ήτοι του οκτώ, αι τρεις διαστάσεις ίσαί εισι, το μήκος δηλαδή και πλάτος και βάθος αυτού, κατά τους μαθηματικούς, διά τούτο δικαίως αν ούτος καλοίτο ισάκις ίσος ισάκις. Eι μη γαρ ούτος την ισότητα είχε κατά τα τρία ταύτα, ουκ αν ελέγετο κύβος, αλλά ή πλινθίς, ή δοκίς, ως οι μαθηματικών παίδές φασιν. Έχει δε ο κύβος, οκτώ μεν γωνίας, έξ δε επιφανείας, και δώδεκα πλευράς. Kαι εάν θέλης να το καταλάβης, βάλε έμπροσθέν σου έν σεντούκιον, και μέτρησον τας τούτου γωνίας, επιφανείας τε και πλευράς, και θέλεις εύρης τον λόγον μας αληθή. Kαι διά να ειπώ με συντομίαν, ένα ισόπλευρον τετράγωνον, όταν σηκωθή επάνω και παχυνθή, αυτό γίνεται κύβος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)