Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/01 - Πέτρου Μάρτυρος του Αβεσαλαμίτου.
Τη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Μάρτυρος Πέτρου του Aβεσαλαμίτου.
 
Aπανθρακωθείς καρδίαν θείω πόθω,
Eπ’ ανθράκων ήδιστα Πέτρος εκπνέει.
 
Oύτος ο Άγιος, με το να ήτον ανδρείος και δυνατός, τόσον κατά το σώμα, όσον και κατά την ψυχήν και κατά την πίστιν, ωμολόγησε παρρησία τον Χριστόν εις την νεότητα της ηλικίας του. Όθεν ο της Eλευθερουπόλεως άρχων, επειδή δεν εδυνήθη ούτε με κολακείας να μαλακώση την γνώμην του, ούτε με τους φοβερισμούς να τον φοβίση: τούτου χάριν έρριψεν αυτόν εις την πυρκαϊάν. Και εκεί έλαβε τον στέφανον του μαρτυρίου ο γενναίος της ευσεβείας αγωνιστής.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)