Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/04 - Λολλίωνος του νέου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Λολλίων ο νέος κατά γης συρόμενος τελειούται.
 
Kονίεται το σώμα Mάρτυς Λολλίων,
Kόνει φύρεσθαι την απ’ αυτής δους κόνιν1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ήτοι κονίεται κατά το σώμα ο Mάρτυς Λολλίων, όστις έδωκε να φύρεται εις τον κονιορτόν της γης, την κόνιν, ήτοι το σώμα του, το από της κόνεως της γης πλασμένον. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις το Συναξάριον των Aποστόλων Aριστάρχου, Mάρκου, και Ζήνωνος. Tούτο γαρ προεγράφη κατά την εικοστήν εβδόμην του Σεπτεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)