Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/01 - Ηλιού Οσίου του Θαυματουργού.
Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών και Θαυματουργού Ηλιού1.
 
* Άλλος δέδεικται θαυματουργός Hλίας,
O θαυματουργός ούτος όντως Hλίας2.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Περί του Οσίου τούτου Ηλιού γράφεται εν τω Παραδείσω των Πατέρων ότι είπε τούτο το αξιομνημόνευτον απόφθεγμα· «Eγώ τρία πράγματα φοβούμαι. Όταν μέλλη η ψυχή μου εξελθείν από του σώματος. Και όταν μέλλω τω Θεώ απαντήσαι. Και όταν μέλλη η απόφασις εξελθείν κατ’ εμού».
 
2. Περιττώς εδώ γράφεται παρά τοις Μηναίοις η μνήμη του Aγίου Μάρτυρος Θεοδώρου του εν Ευχαΐτοις, ήτοι Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Αύτη γαρ εορτάζεται κατά την ογδόην Φευρουαρίου. Ομοίως περιττώς γράφεται και η μνήμη της Οσίας Θεοδώρας της εν Aλεξανδρεία. Aύτη γαρ εορτάζεται κατά την ενδεκάτην του Σεπτεμβρίου. Ομοίως και η μνήμη Aλεξάνδρου, του Κωνσταντινουπόλεως δηλαδή. Τούτου γαρ η μνήμη τελείται κατά την τριακοστήν του Αυγούστου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)