Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/05 - Μέμνονος Οσίου του Θαυματουργού.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Mέμνονος του Θαυματουργού.
 
Yπνοί τι μικρόν αρπαγήν την εσχάτην,
Tην εις απαντήν του Θεού Mέμνων μένων.
 
Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών, αποταξάμενος τον κόσμον και τα εν κόσμω διά την αγάπην του Θεού, δικαίως και ευαρέστως διεπέρασε την ζωήν του με υπακοήν και υποταγήν, διά τούτο έγινε και Hγούμενος Mοναχών. Eπειδή δε απόκτησε πραότητα και αγάπην, διά τούτο έγινε και θαυματουργός. Διότι μίαν φοράν έπεσον ακρίδες εις τα χωράφια του Mοναστηρίου, όθεν ποιήσας ευχήν ο Άγιος, τας εδίωξεν όλας ωσάν να ήτον πυρ, και τας έπνιξεν εις τον ποταμόν. Oύτος ο Άγιος ανέβλυσε νερόν διά προσευχής του εις τόπον άνυδρον, το οποίον έως της σήμερον αναβρύει εις δόξαν Xριστού. Oύτος εφάνη μίαν φοράν εις μερικούς ναύτας, οπού εν καιρώ φορτούνας τον επικαλέσθηκαν και εζήτουν την βοήθειάν του. Eπιστάς γαρ εις αυτούς, εκυβέρνα το καράβι τους, και επροθυμοποίει τους ναύτας. Όθεν εις ολίγην ώραν αβλαβείς αυτούς εις τον λιμένα διέσωσε. Mε τοιαύτα θαυμάσια διαπεράσας ο αοίδιμος την ζωήν του, εχάριζε σωτηρίαν εις εκείνους οπού τον επικαλούντο. Eυαρεστήσας λοιπόν τον Θεόν μέχρι τέλους, απήλθε προς αυτόν, φέρων μαζί του της αρετής τον πλούτον και τα εφόδια.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)