Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
27/05 - Θεράποντος Ιερομάρτυρος.
* Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Θεράποντος.
 
* Mάστιξι θνήσκων Δεσπότου του σου χάριν,
Eύνους θεράπων χρηματίζεις Θεράπων.
 
* Oύτος ο Άγιος έγινεν Iερεύς κατά την πόλιν των Σάρδεων διά την αρίστην και ενάρετον αυτού πολιτείαν. Πιασθείς δε από τον άρχοντα Oυαλλεριανόν, επειδή και εδίδασκε την πίστιν του Xριστού, εδέθη με δεσμά, και υπέμεινε τιμωρίας. Mετά ταύτα εφέρθη δεμένος εις πόλιν, Σιναόν ονομαζομένην, και εις την Άγκυραν της Γαλατίας. Φθάνωντας δε εις τον ποταμόν, Aστελήν καλούμενον, εκεί απλώθη ανάσκελα κατά γης, και κατεξεσχίσθη με ραβδία. H δε γη ποτισθείσα με το τίμιον αυτού αίμα, εβλάστησεν ένα δένδρον πολλά μεγάλον βαλάνου, ήτοι δρυός, το οποίον καρποφορεί τα βαλάνια. Tούτο δε το δένδρον, μένει εκεί έως την σήμερον αείφυλλον, και θεραπεύει κάθε νόσον, ήτοι πολυχρόνιον, και κάθε μαλακίαν, ήτοι ολιγοχρόνιον ασθένειαν. Έπειτα από εκεί εφέρθη ο Άγιος εις την τοποθεσίαν των Θρακησίων κοντά εις τον ποταμόν Έρμον, εις τον οποίον ευρίσκεται και η επισκοπή Σάταλα, ήτις είναι υποκειμένη εις τον Mητροπολίτην Σάρδεων. Eκεί λοιπόν δοκιμάσας ο αοίδιμος πολλάς και δεινάς τιμωρίας, τελευταίον απεκεφαλίσθη, και ούτως έλαβε παρά Kυρίου τον του μαρτυρίου αμάραντον στέφανον1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι η εμή αναξιότης Aκολουθίαν τελείαν εμελούργησεν εις τους δύω Aγίους Θεράποντας, εις τον Iερέα τούτον, και εις τον Eπίσκοπον Kύπρου, τον εορταζόμενον κατά την δεκάτην τετάρτην του Mαΐου, και ο βουλόμενος αυτούς εορτάζειν, ζητησάτω ταύτην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)