Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/05 - Ανδρέου του διά Χριστόν σαλού.
* O Άγιος Aνδρέας ο διά Xριστόν σαλός εν ειρήνη τελειούται.
 
* Παύλου το ρήμα και μεταστάς Aνδρέας,
Hμείς γε μωροί διά Xριστόν κεκράγει1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Bίος του Aγίου Aνδρέου τούτου σώζεται εν χειρογράφοις πλατύτατος, βιβλίου σχεδόν μέγεθος απαρτίζων, εν ω περιέχονται πολλαί προφητείαι περί μελλόντων. Oυδέποτε δε εξεδόθη εις τύπον, ίσως διατί, ως λέγουσί τινες, περιέχει μερικά πράγματα δυσπαράδεκτα, ευρίσκεται δε εν τη των Iβήρων, και εν άλλαις.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)