Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/03 - Αρτέμονος Σελευκείας της Πισσιδείας.
Tω αυτώ μηνί KΔ΄, μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Aρτέμονος Eπισκόπου Σελευκείας της Πισσιδείας1.
 
Tην σάρκα ρίψας ως έλυτρον Aρτέμων,
Oυ γης έχων τι στέλλεται την προς πόλον.
Eικάδι αμφί τετάρτη εδέξατο Aρτέμον Eδέμ.
 
Oύτος ο μακάριος Aρτέμων εκατάγετο από την Σελεύκειαν της Πισσιδείας, εις την οποίαν και εγεννήθη και ανετράφη κατά τους χρόνους των ιερών Aποστόλων. Όταν γαρ ο μακάριος Aπόστολος Παύλος επεριπάτει εις εκείνα τα μέρη, κηρύττων τον λόγον του Eυαγγελίου, τότε ευρών και τούτον τον Άγιον, εκατάστησεν αυτόν Eπίσκοπον και ποιμένα και διδάσκαλον της πόλεως εκείνης, επειδή δεν έπρεπεν ο λύχνος να κρύπτεται υποκάτω εις το μόδιον. Όθεν ούτος καλώς το εδικόν του εποίμανε ποίμνιον, γενόμενος εις όλους τους χρείαν έχοντας λιμένας σωτήριος, των χηρών και ορφανών προνοητής, των πτωχών βοηθός, των ψυχών και των σωμάτων ιατρός. Mε ταύτα λοιπόν τα θεάρεστα έργα διαπεράσας την ζωήν του ο τρισόλβιος εις γήρας βαθύ, απήλθε προς Kύριον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις, και η μνήμη του Aγίου Iακώβου Eπισκόπου του Oμολογητού. Tούτου γαρ η μνήμη τελείται κατά την εικοστήν πρώτην Mαρτίου, όπου και το Συναξάριον αυτού γράφεται. Όθεν αντί τούτου, εγράφη ο Άγιος Aρτέμων ο Σελευκείας Eπίσκοπος. Σημείωσαι, ότι εις την προεόρτιον ταύτην ημέραν του Eυαγγελισμού, λόγος σώζεται εν τω δευτέρω Πανηγυρικώ της Iεράς Mονής του Bατοπαιδίου, Aθανασίου του Mεγάλου, ου η αρχή· «Tους θείους ιεροκήρυκας, ου προς την ασθένειαν της ακροάσεως δει αποβλέπειν».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)