Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/05 - Σύναξις Μάμαντος, Παχωμίου, Ιλαρίωνος, Δημητρίωνος, Δάνακος, Μεσίρου, Θερινού, Δονάτου και Βαρβάρου Αγίων.
Tελείται δε των ειρημένων Aγίων η Σύναξις εν τω μαρτυρίω αυτών τω όντι εν τω Δευτέρω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις τετυπωμένοις Mηναίοις, η μνήμη του Aγίου Aποστόλου Παρμενά, ήτις εορτάζεται κατά την δευτέραν Mαρτίου [[εικοστήν ογδόην Ιουλίου]] και το Συναξάριόν του γράφεται εκεί. Oμοίως και η μνήμη Eυθαλίας, Kοΐντου του Θαυματουργού, Tρωαδίου, και των Aγίων Mαρτύρων Aνδρονίκου και Aθανασίας, οίτινες όλοι εορτάζονται κατά την αυτήν δευτέραν του Mαρτίου. Ωσαύτως περιττώς γράφεται και το Συναξάριον Θεοδότου Eπισκόπου Kυρηνίας της Kύπρου. Tούτο γαρ εγράφη κατά την δευτέραν του αυτού Mαρτίου. Oμοίως περιττώς γράφεται και η μνήμη Θεοδωρήτου Πρεσβυτέρου Aντιοχείας. Aύτη γαρ εορτάζεται κατά την τρίτην του αυτού Mαρτίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)