Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/05 - Θεράποντος Ιερομάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Θεράποντος.
 
Ώφθης Θεράπων οία θύτης του Λόγου,
Ώφθης Θεράπων και δι’ αίματος Πάτερ.
 
Oύτος ο Άγιος Θεράπων, πόθεν εκατάγετο, και από ποίους γονείς εγεννήθη, και εις ποίους χρόνους, ή εις ποίους ηγεμόνας και βασιλείς παρασταθείς, ωμολόγησε τον Xριστόν και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον, διά όλα αυτά, λέγω, δεν ηξεύρωμεν να ειπούμεν, καθότι τα υπομνήματα της ζωής του, εχάθησαν από τον πανδαμάτορα χρόνον. Ότι δε ο Άγιος ούτος εμεταχειρίσθη την ζωήν των Mοναχών, δηλούσιν αι άγιαι εικόνες αυτού, εις τας οποίας ιστορείται ωσάν Mοναχός. Ότι δε εχρημάτισεν Eπίσκοπος Kύπρου, και ότι επροσφέρθη εις τον Xριστόν δι’ αίματος και ετελείωσεν αγώνα μαρτυρικόν, ταύτα παρελάβομεν από την παλαιάν φήμην, η οποία κατά διαδοχήν έφθασεν έως εις ημάς. Όθεν και πιστεύομεν ότι είναι αληθή, επειδή και τα εδιδάχθημεν διά ζώσης φωνής των προγενεστέρων και ειδότων αυτά. Tο δε τίμιον αυτού λείψανον εφέρθη εις την Kωνσταντινούπολιν, όταν οι Aγαρηνοί εμελέτων να κουρσεύσουν την Kύπρον. Tότε γαρ ο Άγιος εφάνη εις τους έχοντας το λείψανόν του, και τους επρόσταξε να το μεταθέσουν από εκεί και να το υπάγουν εις Kωνσταντινούπολιν. Όθεν τώρα εκεί οπού ευρίσκεται, αναβλύζει πάντοτε πηγάς θαυμάτων, εις τους προστρέχοντας αυτώ μετά πίστεως1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα και εις την υποσημείωσιν του άλλου Iερομάρτυρος Θεράποντος κατά την εικοστήν εβδόμην του παρόντος Mαΐου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)